Doporučený postup reklamácie

Chápeme, že žiadosť o reklamáciu je pre mnoho zákazníkov pomerne nepríjemná záležitosť a preto sa snažíme celý proces reklamácie maximálne skrátiť a celú reklamáciu riešiť čo najrýchlejšie a k spokojnosti zákazníka.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Pre zjednodušenie a prehľadnosť reklamácii, je celý reklamačný proces v elektronickej verzii. Pri uplatňovaní reklamácie Vás žiadame o dodržanie následujúceho postupu:

  1. Zákazník vyplní reklamačný formulár, ktorý je možné nájsť na stránke TU. Do položky “Poznámka” zákazník vyplní čo najdetailnejšie príčinu reklamácie.
  2. Po odoslaní reklamačného formulára bude zákazník kontaktovaný cez e-mail alebo telefonicky pracovníkom zákazníckej podpory, kde bude zákazníkovi oboznámená adresa, na ktorú má reklamovaný tovar zaslať. Taktiež tu zákazník uvedie, či si praje tovar vymeniť, alebo chce vrátiť peniaze.
  3. Tovar je potrebné vždy zaslať kompletný - nie je možné poslať len poškodenú časť.
  4. Následne bude zákazník e-mailom informovaný o priebehu jeho reklamácie.

Adresa, na ktorú je potrebné reklamovaný tovar zaslať sa môže meniť v závislosti na druhu tovaru a ďalších okolnostiach. Kontaktuje preto vždy našu zákaznícku podporu, ktorá Vás rada prevedie procesom reklamácie a oznámi Vám adresu, na ktorú je potrebné reklamovaný tovar zaslať.

Reklamáciu je možné podať len cez reklamačný formulár prípadne e-mailom! Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, nebude prevzatý a bude obratom vrátený späť odosielateľovi.
Na základe získaných informácii bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. znalec tovaru), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo vrátená kúpna cena (bez nákladov na poštovné, keďže služba bola využitá). Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie.
Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek.
O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v dobe do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky alebo e-mailom.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a záručných dôb uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zaistenie opravy priamo u predajcu.

Minimálna záručná doba

Zákonom stanovená minimálna záručná doba je 24 mesiacov. V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná doba, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.

Podmienky záruky

Kupujúcemu doporučujeme prehliadnuť obsah zásielky bezprostredne pri jej preberaní. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeraná zľavu z poškodeného tovaru alebo dodať iný nepoškodený výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku vzniknuté pri preprave nie je možné uznať.

Reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstraniteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátené peniaze za daný tovar.
Za vybavenie reklamácie je zodpovedný pracovník určený predajcom. V prípade problémov s reklamáciou môžete kontaktovať predajcu. Kontaktné údaje nájdete na stránke s kontaktmi.