Obchodné podmienky

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach, s pomocou nášho zamestnanca na telefónnom čísle uvedenom na našich stránkach, alebo e-mailovou komunikáciou s našim zamestnancom.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
  • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní alebo ak je uvedené inak. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.
 7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov od zmluvy uzavretej so spoločnosťou Think-IT s.r.o. možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie (stačí elektronickou formou na našu e-mailovú adresu) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
 8. Vrátený tovar musí byť schopný ďalšieho predaja, neporušený, v pôvodnom obale, štítky, výsačky musia byť neporušené a pripevnené na pôvodných miestach.
  V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.
  Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu, ktorú Vám po písomnom informovaní nás o odstúpení od zmluvy zašle náš zamestnanec. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.
  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (okrem ceny poštovného, služba poštovného totiž bola využitá) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.
 9. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
  Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Reklamačný poriadok nájdete na tomto odkaze.
 11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
  V prípade, že žiadosť o zrušenie objednávky príde až po odoslaní tovaru, prípadne že kupujúci tovar zámerne nepreberie a až následne požiada o zrušenie objednávky, bude mu vrátená suma, ktorá bude vypočítaná zo zaplatenej sumy, z ktorej budú odčítané náklady na dopravu (poštovné k zákazníkovi, ako aj spať od neho) a to aj v prípade ak bol tovar objednávateľovi zaslaný zdarma v rámci akcii doprava zdarma.
 13. Osobné údaje a ich ochrana
  • 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
  • 13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
  • 13.3 Kupujúci uskutočnením objednávky, uvedením e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu čestne prehlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) s manuálnym aj automatizovaným spracovaním poskytnutých osobných údajov, a to pre obchodné a marketingové účely, hlavne pre vybavenie objednávky, evidenciu kúpnych zmlúv a faktúr, zasielanie katalógov a marketingových akcií, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru, za účelom uzatvorenia splátkového kalendára, pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru, spoločnosti Think-IT s.r.o., IČO 46607200, Kysucká 909/23, 080 05 Prešov, na dobu neurčitú. Taktiež súhlasí so spracovaním osobných údajov prostredníctvom poverených tretích osôb a s predaním údajov iným správcom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
   Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ.
   Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Taktiež máte právo na prístup k osobným údajom a ich opravu, ako aj ďalšie práva uvedené v zákone č. 122/2013 Z.z.
  • 13.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 13.3. týchto podmienok.
  • 13.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 13.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
  • 13.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
  • 13.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
  • 13.8. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 14. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu, uvedenú na stránke v sekcii O nás alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie zo zasielania reklamných ponúk, prípadne zo zasielania noviniek na firemnom blogu, ktorý je prítomný v každom zaslanom e-maile.
 15. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 16. Pri nákupe na splátky cez systém Quatro, platia navyše obchodné podmienky splátkového systému Quatro, ktoré nájdete na tomto odkaze.
 17. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.funes.sk.