Ochrana osobných údajov

Vážime si Vašej dôvery a preto venujeme mimoriadnu pozornosť a najväčšie bezpečnostné štandardy tomu, aby sme chránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným použitím.

Vaša objednávka a osobné údaje sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a dodatočnými oprávnenými metódami.

Uskutočnením objednávky, uvedením e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu čestne prehlasujete, že súhlasíte v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) s manuálnym aj automatizovaným spracovánim poskytnutých osobných údajov, a to pre obchodné a marketingové účely, hlavne pre vybavenie objednávky, evidenciu kúpnych zmlúv a faktúr, zasielanie katalógov a marketingových akcií, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru, za účelom uzatvorenia splátkového kalendára, pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru, spoločnosti Think-IT s.r.o., IČO 46607200, Kysucká 909/23, 080 05 Prešov, na dobu neurčitú. Taktiež súhlasíte so spracovaním osobných údajov prostredníctvom poverených tretích osôb a s predaním údajov iným správcom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Taktiež máte právo na prístup k osobným údajom a ich opravu, ako aj ďalšie práva uvedené v zákone č. 122/2013 Z.z.

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len Google). Služba Google Analytics používa súbory “cookies”, ktoré sú textové súbory ukladané do vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácia vygenerovaná súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) bude spoločnosťou Google prenesená a uložená na serveroch v USA. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu vôbec. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude vyžadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušných nastaveniach vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak učiníte, tak nebudete schopný plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a to spôsobom a k účelom hore uvedeným.


Stránka ďalej spolupracuje so službou Heuréka, poskytovanou spoločnosťou Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. So službou Heuréke spolupracujeme ako so službou 3. strany, ktorej zasielame údaje o uskutočnených objednávkach. Službe heuréka zasielame celkovú sumu objednávky, čas a dátum uskutočnenia objednávky a email kupujúceho. Tento email je následne použitý na kontaktovanie kupujúceho za účelom ohodnotenia služieb poskytnutých predávajúcim. Heuréka uloží dané dáta na svoje servery a tie budu slúžiť k vytváraniu štatistík o spokojnosti našich klientov a pre rôzne prehľady pre našu potrebu. Heuréka môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude vyžadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre heuréku . Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. a to spôsobom a k účelom hore uvedeným.